Dr. Grandel

Dr. Grandel… schoonheid in de beste handen!
Dr. Grandel producten

In Beautysalon Anoucke werk ik met de hoog­waardi­ge huid­ver­zorg­ing­spro­ducten en behan­del­meth­ode van Dr.Grandel. Inmiddels heeft Dr. Grandel al meer dan 60 jaar ervar­ing in het fab­riceren en op het hoog­ste niveau ontwikke­len van inno­vatieve huidverzorgingsformules.

Het merk Dr. Grandel heeft zijn onstaan te danken aan de chemi­cus dr. Felix Grandel, die reeds in 1935 onder­zoek deed naar de tar­wekiem en vit­a­mine E en daarmee de weg vrij maak­te voor uiterst werkzame en irri­tatievri­je natu­ur­cos­met­i­ca. Dr. Felix Grandel slaagde in een door­braak met de ontwik­kel­ing van epi­gran (con­cen­traat van werk­stof­fen uit tar­wekiemen en plan­taardi­ge enzymen.)

 Arabesque Make-up  Arabesque Make-up products

Bij voorkeur haalt Dr. Grandel zijn grond- en werk­stof­fen uit de natu­ur. Dr. Grandel cos­met­i­ca wordt vol­gens vri­jwel even strenge voorschriften gepro­duceerd als medici­j­nen. Door nauwgezette toepass­ing van hygiëne- en con­trolevoorschriften kan het gebruik van con­server­ingsmid­de­len tot een min­i­mum wor­den beperkt.

De pro­ducten wor­den niet op dieren getest maar op vri­jwillige test­per­so­n­en onder con­seguente samen­werk­ing met toon­aangevende der­ma­tolo­gen huid­klin­isch getest. Dr.Grandel biedt u pro­ducten aan voor zow­el gezicht als het lichaam welke een buitenge­woon effec­tieve en luxe ver­zorg­ing bieden.

Klik hier voor de web­site van Dr. Grandel